0

StandardyLidera.pl

Autodiagnoza

Oceń poziom własnych kompetencji menadżerskich

Zdiagnozuj własne potrzeby rozwojowe i obecne luki kompetencyjne

Badania są całkowicie bezpłatne. Wynik w formie diagramu sieciowego otrzymasz natychmiast po zakończeniu badania.

Uwaga! W badaniu mogą też wziąć udział również Twoi pracownicy — menedżerowie. Wyniki badań mogą być tematem do rozmów nt. potrzeb szkoleniowych i rozwojowych pracownika, a nie podstawą do podejmowania decyzji personalnych. Wyniki badania będziesz mógł przesłać na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Badania amerykańskiego ośrodka badawczego Career Development Association dowodzą, że zaledwie 24% menedżerów średniego szczebla i 16% menedżerów wyższego szczebla szczerze i trafnie diagnozuje swoje braki kompetencyjne.

Okazuje się, że pracownicy nie potrafią określać własnych luk kompetencyjnych oraz poziomu rozwoju i osadzić go w strategii rozwojowej przedsiębiorstwa. W powyższym badaniu prawie wszyscy pracownicy twierdzą, że sami nie mają potrzeb szkoleniowych/rozwojowych. 67% badanych, natomiast widzą takie potrzeby u swoich kolegów.

86% badanych uważa, że menedżerowie mają nieujawnione potrzeby rozwojowe i braki.

Zachęcamy do autoanalizy kompetencji oraz wyciągnięcia wniosków, które mogą służyć do analizy własnych potrzeb rozwojowych.

Badaniu podlegają kluczowe kompetencje menedżera, w 4 obszarach:


Masz dwa warianty — możliwości wzięcia udziału w badaniu.

  1. Wariant częściowy – w ramach jednego obszaru – badasz cztery występujące tam kompetencje kluczowe. Czas realizacji badania ok. 8 minut. (40 stwierdzeń)
  2. Wariant kompleksowy. W ramach wszystkich czterech obszarów – badasz 16 kompetencji kluczowych – po 4 kompetencje z każdego obszaru. Czas realizacji badania ok. 25 minut (160 stwierdzeń)

Uwaga! Stwierdzenia zawarte w badaniu w wariantach częściowych wykorzystane są również w badaniu wg wariantu kompleksowego, zatem jeśli chcesz zbadać swoje kompetencje kluczowe łącznie w 4 obszarach kompetencji — wybierz wariant kompleksowy, a nie oddzielne 4 badania częściowe.


Instrukcja

Jesteś menedżerem — liderem, osobą, która przewodzi zespołem podległych Ci pracowników. Czytając stwierdzenie (zdanie twierdzące lub pytanie) wyobraź sobie sytuacje, z którą masz właśnie do czynienia w różnych sytuacjach zawodowych. Kwestionariusz składa się ze stwierdzeń w obszarze zagadnień menedżerskich i przywódczych. Odpowiadaj szczerze. Liczy się pierwsza Twoja myśl. Nie zastanawiaj się zbyt długo nad każdym stwierdzeniem (max 5 sek.). Stosuj zasadę, że pierwsza myśl po przeczytaniu jest najlepsza. Nie odpowiadaj jednak bez zastanowienia.

Zaznacz jedno z pięciu określeń:

  1. Zdecydowanie nie, gdy zdecydowanie nie zgadzasz się lub stwierdzenie jest zupełnie niezasadne
  2. Nie, gdy nie zgadzasz się ze stwierdzeniem
  3. Częściowo* / Czasami*, gdy częściowo się zgadzasz lub częściowo się nie zgadzasz bądź też czasami tylko realizujesz zagadnienia występujące w stwierdzeniu.
  4. Tak, gdy zgadzasz się ze stwierdzeniem
  5. Zdecydowanie tak, gdy zdecydowanie zgadzasz się lub stwierdzenie jest w 100% zasadne.

* Postaraj się, aby możliwie rzadko korzystać z bezpiecznej, średniej oceny 3 (Częściowo/Czasami). Podejmij trud określenia na Tak lub Nie (lub ich zdecydowane formy), wówczas uzyskany wynik w większym stopniu pozwoli ocenić Twoje kompetencje i potrzeby rozwojowe.

Uwaga! Nie ma możliwości zapisania dotychczasowych zaznaczeń. Wyjście ze strony badania — powoduje skasowanie dotychczasowych zaznaczeń i konieczność ponownego badania „od początku”. Zaznacz tylko jedną odpowiedź przy każdym stwierdzeniu. Badanie jest autoanalizą własnych kompetencji, zatem odpowiadaj szczerze.